BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 162/17 Burmistrza Pisza z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskach

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskach w składzie:

1) Łukasz Kowalczuk – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Małgorzata Kowalczyk – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.

 

 § 2

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2017 r.

 

BURMISTRZ
/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania: