BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Ogłoszenie

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Wiartel, gmina Pisz,
Numery działek – 5/10 i 110/45,
Powierzchnia działek –  678 m2 (działka nr 5/10), 354 m2 (działka nr 110/45),
Numery KW – OL1P/00028790/0 dla działki 5/10, OL1P/00037177/3 dla działki nr 110/45,
Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni, studnią głębinową i ogrodzeniem (działka nr 5/10) oraz teren komunikacyjny (działka nr 110/45),
Cena wywoławcza – 160.000 zł.
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu, proporcjonalnie do wartości działki nr 110/45 zostanie doliczony 23 % podatek VAT, natomiast sprzedaż działki zabudowanej nr 5/10 na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) będzie zwolniona z podatku VAT.
Wadium – 30.000 zł.

1.Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2017 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 11.00.
2. Nieruchomość oznaczona nr działki 5/10 obciążona jest służebnością gruntową obciążającą działkę nr 26/95 polegającą na prawie przejścia i przejazdu pasem gruntu o szer. 4 m na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 26/51.
3. Na nieruchomości oznaczonej nr działki 5/10 znajduje się studnia głębinowa będąca własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, która jako składnik przedsiębiorstwa nie podlega sprzedaży.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmującego teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r., Nr 63, poz. 1235, położone są na obszarach oznaczonych symbolami: 14 WZ – teren istniejącej hydroforni (działka 5/10) i 16 KS - teren dojazdu do obiektu zaopatrzenia w wodę oznaczonego jako 14 WZ (działka 110/45).
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005  w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 13 listopada 2017 r. podając numery nieruchomości i ich położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: wtorek, 10 paź 2017 14:50
Data opublikowania: środa, 11 paź 2017 07:49
Data przejścia do archiwum: sobota, 18 lis 2017 11:54
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 326 razy