BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na przebudowę drogi na działkach o nr geod. 2/56, 2/49 w miejscowości Borki

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Przebudowa drogi na działkach o nr geod. 2/56, 2/49 w miejscowości Borki”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 292.686,93 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o.

ul.Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (292 686,93 : 292 686,93)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 40%:

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

300,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: poniedziałek, 20 lis 2017 11:27
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lis 2017 11:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 lis 2017 12:37
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 636 razy