BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2017/2018 - zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2017/2018 - zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.


Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 352.000,00 brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.


Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


 


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:


 


Nazwa i adres Wykonawcy:


Oferta nr 2


Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.


ul.Olsztyńska 3


12-200 Pisz


Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:


Oferta nr 2 (352 000,00 : 352 000,00)x60x4 = 240,00 pkt


Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia materiałów uszorstniających – 40%:


Oferta nr 2 (30 : 30)x40x4 = 160,00 pkt


Razem


400,00 pkt


 


Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: czwartek, 14 gru 2017 14:43
Data opublikowania: czwartek, 14 gru 2017 14:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 gru 2017 08:11
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 674 razy