BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

a)  - Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Zdory
      - Numer działki – cz. 172/4
      - Numer KW – OL1P/ 00014193/4
      - Powierzchnia nieruchomości –  1 m²,
      - Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia pod ustawienie kontenera do   
          zbiórki odzieży
      - Przeznaczenie nieruchomości -  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
        przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/337/01 Rady Miejskiej w Piszu z dnia
        12 października 2001 roku  w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego
        zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącej części wsi Zdory, oznaczone w
        planie symbolami: Z I, Z II i Z III  (Dz.Urz.  Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 135,
       poz. 1831) nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem D 10 –
       zmodernizowana droga istniejąca
b)  - Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Wiartel
      - Numer działki – cz. 21
      - Numer KW – OL1P/ 00022144/5
      - Powierzchnia nieruchomości –  1 m²,
      - Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia pod ustawienie kontenera do   
          zbiórki odzieży
      - Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
        przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19
        lutego 2008 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
        obrębie wsi Wiartel, obejmujący teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej
        przyległe (Dz.Urz.  Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 63, poz. 1235) nieruchomość
        położona jest na  terenie oznaczonym symbolem 24 KS – tereny obsługi komunikacji
        drogowej
c)  - Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Kwik
      - Numer działki – cz. 165/3
      - Numer KW – OL1P/ 00013682/2
      - Powierzchnia nieruchomości –  1 m²,
      - Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia pod ustawienie kontenera do   
          zbiórki odzieży
      - Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
        przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr L/634/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29
        października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
        przestrzennego części wsi Kwik (Dz.Urz.  Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2011 r. Nr
        76, poz. 1316) nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 25.U,Ks – teren
        usług różnych oraz teren obsługi komunikacji
d)  - Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Rostki
      - Numer działki – cz. 172
      - Numer KW – OL1P/ 00014217/9
      - Powierzchnia nieruchomości –  1 m²,
      - Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia pod ustawienie kontenera do   
          zbiórki odzieży
      - Przeznaczenie nieruchomości -  nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest
        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
e)  - Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pilchy
      - Numer działki – cz. 170
      - Numer KW – OL1P/ 00014184/8
      - Powierzchnia nieruchomości –  1 m²,
      - Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia pod ustawienie kontenera do   
          zbiórki odzieży
      - Przeznaczenie nieruchomości -  nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest
        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
        

Roczna wysokość czynszu – 432 zł + 23 % podatku VAT
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są  do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. Czynsz za wydzierżawione tereny należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 3 stycznia 2018 r. do dnia 24 stycznia 2018 r.


Data powstania: czwartek, 4 sty 2018 13:23
Data opublikowania: czwartek, 4 sty 2018 17:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 sty 2018 10:32
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 685 razy