BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Kmicica,
Numer działki – 1431/18
Powierzchnia działki – 0,8232 ha
Numer  KW – OL1P/00022783/6.
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana.
Cena wywoławcza nieruchomości – 310.000,00 zł + 23 % podatku VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/148/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. W/w nieruchomość, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko - mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 676) została objęta Warmińsko - Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną.
7. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz obejmującym działki o numerach 1458, 1462 i część działki o Nr 1431/4 zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/532/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76, poz. 1356 z dnia 9 czerwca 2006 r.  zmienionym uchwałą Nr XLIV/565/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2350) położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: 1P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i 05 KDW – teren drogi wewnętrznej .
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu , złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11 stycznia 2018 r. do dnia 1 lutego 2018 r.

Data powstania: wtorek, 16 sty 2018 10:47
Data opublikowania: wtorek, 16 sty 2018 12:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 09:10
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 720 razy