BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomosci


Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza drugie publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.
 
  I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz
     Numer działki –  14/27
     Powierzchnia działki – 1 038 m2
     Numer  KW – OL1P/00019638/1
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
     Cena wywoławcza nieruchomości –  39 100 zł + 23 % podatku VAT
     Wadium – 7 000 zł
 II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz
     Numer działki –  14/28
     Powierzchnia działki – 1 038 m2
     Numer  KW – OL1P/00019638/1
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
     Cena wywoławcza nieruchomości –  39 100 zł + 23 % podatku VAT
     Wadium – 7 000 zł  
III. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz
     Numer działki –  14/29
     Powierzchnia działki – 1 038 m2
     Numer  KW – OL1P/00019638/1
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
     Cena wywoławcza nieruchomości –  39 100 zł + 23 % podatku VAT
     Wadium – 7 000 zł
IV. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz
     Numer działki –  14/30
     Powierzchnia działki – 1 038 m2
     Numer  KW – OL1P/00019638/1
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
     Cena wywoławcza nieruchomości –  39 100 zł + 23 % podatku VAT
     Wadium – 7 000 zł
V. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz
     Numer działki –  14/31
     Powierzchnia działki – 1 038 m2
     Numer  KW – OL1P/00019638/1
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
     Cena wywoławcza nieruchomości –  39 100 zł + 23 % podatku VAT
     Wadium – 7 000 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 14 marca  2018 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I  o godz. 9.00.
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 10.00
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt III o godz. 11.00
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt IV o godz. 12.00
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt V o godz. 13.00
2. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości  zostały przeprowadzone w dniu 7 listopada 2017 r.
3. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
4. Ceny sprzedaży nieruchomości stanowiące ceny przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5.  Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe gmina Pisz,zwanego „SZCZECHY MAŁE 1” (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 100 poz. 1371) stanowią obszar oznaczony symbolem 5ML – teren zabudowy letniskowej.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 8 marca 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: czwartek, 18 sty 2018 09:09
Data opublikowania: czwartek, 18 sty 2018 09:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 mar 2018 11:56
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1084 razy