BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

   I. Położenie nieruchomości – obręb Pogobie Średnie
      Numer działki – 121/10
      Numer KW – OL1P/00013177/9
      Powierzchnia nieruchomości – 467 m2
      Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
      Cena nieruchomości – 17 000 zł
 II. Położenie nieruchomości – obręb Pogobie Średnie
      Numer działki – 121/11
      Numer KW – OL1P/00013177/9
      Powierzchnia nieruchomości – 463 m2
      Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
      Cena nieruchomości – 17 000 zł
III. Położenie nieruchomości – obręb Pogobie Średnie
      Numer działki – 121/12
      Numer KW – OL1P/00013177/9
      Powierzchnia nieruchomości – 465 m2
      Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
      Cena nieruchomości – 17 000 zł
IV. Położenie nieruchomości – obręb Pogobie Średnie
      Numer działki – 121/13
      Numer KW – OL1P/00013177/9
      Powierzchnia nieruchomości – 460 m2
      Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
      Cena nieruchomości – 17 000 zł

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/451/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargów.
3. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.    
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
5. Nabywcy uiszczą należności  stanowiące ceny sprzedaży nieruchomości ustalone w przetargach w drodze jednorazowych wpłat najpóźniej do dnia zawarcia aktów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. . Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1221 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
7.  Nieruchomości położone są na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowią tereny zabudowy letniskowej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywców.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 19 stycznia 2018 r.
    do dnia 9 lutego 2018 r.

Data powstania: czwartek, 18 sty 2018 09:13
Data opublikowania: czwartek, 18 sty 2018 09:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 lut 2018 09:48
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 736 razy