BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piszu informuje, że XLIV Sesja Rady Miejskiej w Piszu odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 roku o godzinie 14:00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie gminy Pisz przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w północno - wschodniej części gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia ½ udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych oraz komunalnych budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącego własność Gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę
  Nr XXXIV/375/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pisz w 2017 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
 21. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu za 2017 rok.
 22. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady

         Lech Borak

Data powstania: środa, 24 sty 2018 11:21
Data opublikowania: środa, 24 sty 2018 12:09
Data przejścia do archiwum: środa, 31 sty 2018 09:06
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 489 razy