BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 23/18 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu

Na podstawie  art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2016 r. poz. 902  z późn. zm. ), w związku z art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

                                                                        § 1

W Regulaminie wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 57/09 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu, zmienionym Zarządzeniem Nr 30/10 Burmistrza Pisza z dnia 9 lutego 2010 r., Zarządzeniem Nr 113/10 Burmistrza Pisza z dnia 20 lipca 2010 r.,  Zarządzeniem Nr 95/13 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 110/14  Burmistrza Pisza  z dnia 2 września 2014 r. , Zarządzeniem Nr 168/16  Burmistrza Pisza z dnia 25 listopada 2016 r. Zarządzeniem Nr 59/17  Burmistrza Pisza z dnia 14 kwietnia 2017 r.  wprowadza się następującą zmianę:

 

w Załączniku Nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu  dotyczącym zasad premiowania § 3  otrzymuje brzmienie:                                                                                                                                                                                          

„ § 3 . Pracownikom obsługi przysługuje premia indywidualna w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego. ” 

                                                                       § 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

                                                                         § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego  2018 r.

                                                                                                        Burmistrz

                                                                                                       Andrzej Szymborski

                                                                                                       /--/

Data powstania: piątek, 26 sty 2018 13:12
Data opublikowania: piątek, 26 sty 2018 14:58
Opublikował(a): Anna Milewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 347 razy