BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez ADMINISTRATOR Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Wąglickiej 1, za łączną cenę 177.613,25 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

ADMINISTRATOR Sp. z o.o.

ul.Wąglicka 1

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (177 613,25 : 177 613,25)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: czas usunięcia nieczystości z terenów cmentarzy – 40%:

Oferta nr 1 (4 : 4)x40x4 = 160,00 pkt

Razem

400,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: wtorek, 30 sty 2018 13:11
Data opublikowania: wtorek, 30 sty 2018 13:19
Data przejścia do archiwum: środa, 7 lut 2018 10:38
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 687 razy