BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz - zadanie nr 3

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz - zadanie nr 3”, zostały złożone dwie oferty, w tym jedna niepodlegająca odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 163.721,52 brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 4

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

ul.Olsztyńska 3

 

12-200 Pisz

 

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

 

Oferta nr 4 (163 721,52 : 163 721,52)x60x3 = 180,00 pkt

 

Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości – 40 %:

 

Oferta nr 4 (3 : 3)x40x3 = 120,00 pkt

 

Razem

 

300,00 pkt

 

 

 

Wykonawca, którego oferta została, odrzucona:

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 1

 

Usługi Podnośnikowe „Kam-Lift”

 

Kamil Wojciechowski

 

ul. Gdańska 40a

 

12-200 Pisz

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: piątek, 9 lut 2018 14:26
Data opublikowania: piątek, 9 lut 2018 15:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 lut 2018 08:16
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 232 razy