BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Rakowo Piskie, gmina Pisz,
Numery działek –  16/6 i 16/7,
Numer KW – OL1P/00003585/9,
Powierzchnia nieruchomości –  4092 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 200 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy zagrodowej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia  6 marca 2018 r.

Data powstania: wtorek, 13 lut 2018 07:43
Data opublikowania: wtorek, 13 lut 2018 14:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 mar 2018 13:56
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 165 razy