BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1-4 DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym

Do Zamawiającego w dniach 6 i 8 lutego 2018 r. wpłynęły zapytania nr 1-4 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1759, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

Nie. Zgodnie z cz. V ust. 3 pkt 1 lit. a SIWZ Wykonawca powinien wykazać należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego obiektu hydrotechnicznego: portu jachtowego, nabrzeża lub umocnienia brzegu jeziora, rzeki/kanału, przy czym wartość robót budowlanych dla zadania wynosiła co najmniej 3 mln zł brutto (słownie złotych: trzy miliony), a w szczególności konstrukcja zadania zawierała umocnienie ze stalowej ścianki szczelnej i oczepu żelbetowego w ilości nie mniejszej niż 1000 m² ścianki szczelnej, a długość umocnienia brzegu/kanału była nie mniejsza niż 250 mb. W przedstawionym w zapytaniu przypadku warunek ten nie został spełniony.

 

ZAPYTANIE NR 2:

Ad 1. Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew na zadania nr 1 i 2 oraz jest na etapie uzyskiwania zgody na wycinkę drzew na zadanie nr 3.

Ad 2. Okres ten wynika z obowiązujących przepisów prawa, z którymi Wykonawca winien się zapoznać przed złożeniem oferty.

Ad 3. Tak, na koszt Wykonawcy.

Ad 4. Zagospodarowanie nadwyżek mas ziemnych należy do Wykonawcy.

Ad 5. Koszt wywiezienia nadwyżek mas ziemnych leży po stronie Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że zgodnie z zapisami odpowiednich specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający dopuszcza ponowne wbudowanie gruntu, o ile spełni wymagania dokumentacji projektowej.

Ad 6. Załącznik nr 7 do SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego jest umieszczony w wersji .pdf i jest czytelny.

Ad 7. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 38 Załącznika nr 8 do SIWZ (wzór umowy) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia winien prowadzić prace pod nadzorem archeologicznym w strefie ochrony konserwatorskiej oraz ponieść wszelkie koszty z tego tytułu. Zapewnienie nadzoru archeologicznego leży po stronie Wykonawcy.

Ad 8. Jeżeli przerwanie robót nastąpi z powodu konieczności wykonania prac archeologicznych i przerwa ta będzie miała wpływ na termin realizacji, wówczas Zamawiający wydłuży termin wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający zmienił Załącznik nr 8 do SIWZ w tym zakresie.

Ad 9. Termin realizacji zadania może zostać przesunięty tylko w sytuacji, gdy poziom lustra wody w rzece Pisa w Piszu będzie uniemożliwiał wykonanie danego zadania przy wymaganym i niezbędnym zaangażowaniu Wykonawcy opisanym w SIWZ. Zamawiający zmienił Załącznik nr 8 do SIWZ w tym zakresie.

Ad 10. Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający zmienił Załącznik nr 8 do SIWZ w tym zakresie.

Ad 11. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy miejsc usytuowania zaplecza budowy i ich ilości. Miejsca te winny być zorganizowane przez Wykonawcę tak, aby zapewniały odpowiednią realizację robót. Zorganizowanie odpowiednich przyłączy leży po stronie Wykonawcy.

Ad 12. Ze względu na liniowy charakter robót Zamawiający przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wyznaczy drogi dojazdowe do każdego z zadań. Uszkodzenia w tych drogach będą naprawione przez Wykonawcę.

Ad 13. Zgodnie z SST – na odległość do 5 km.

Ad 14. Zgodnie z SST – na odległość do 5 km. Drewno ma być przygotowane w wałkach o długości 250 cm.

Ad 15. Nie.

Ad 16. W dokumentacji projektowej nie ma sprzecznych zapisów w poruszanej w zapytaniu tematyce. W projekcie zagospodarowania terenu zawarte jest etapowanie robót składające się z od 8 do 13 punktów (w zależności od zadania), a w projekcie architektoniczno-budowlanym zapis w punkcie „Podstawowe wyniki” ma na celu zwrócenie uwagi, że wykonanie zasypek za ścianką szczelną może nastąpić po zapewnieniu usztywnienia poziomego konstrukcji. Wykonawca może zapewnić usztywnienie poziome konstrukcji na wiele sposobów, np. poprzez wykonanie docelowych oczepów lub przez tymczasowe usztywnienia i przedstawić takie rozwiązanie do uzgodnienia na zasadach opisanych w dokumentacji projektowej, zależnie od przyjętej przez Wykonawcę technologii robót.

Ad 17. Szczegółowa inwentaryzacja geodezyjna była wykonywania i została uwzględniona m.in. w przekrojach charakterystycznych i mapie. Wykonawca przed przystąpieniem do prac wykona pomiary geodezyjne zgodnie z SST.

Ad 18. Należy wykonać cały zakres przewidziany w dokumentacji, jak i w uzgodnieniach. Dokumentacja uwzględnia ograniczony akwen żeglugowy do bezpiecznego wykonywania manewrów.

Ad 20. Zamawiający zmienił treść SIWZ w tym zakresie.

Ad 21. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący roboty budowalne na podstawie zawartej umowy był do tej inwestycji odpowiednio przygotowany, dysponował odpowiednią kadrą i potencjałem technicznym. Zamawiający nie podziela zdania Wykonawcy, że czas pomiędzy złożeniem oferty a podpisaniem umowy musi wynosić aż 38 dni, a czas na mobilizację i wdrożenie projektu organizacji musi wynosić aż 30 dni.

Ad 22. Zamawiający zmienił treść SIWZ w tym zakresie.

Ad 23. Na koszt Wykonawcy.

Ad 24. Zgodnie z SST szczegóły te zawarte będą w dokumentacji technologicznej wykonanej przez Wykonawcę.

Ad 25. Należy dotrzymać parametrów technicznych podanych w dokumentacji.

 

ZAPYTANIE NR 3:

Zamawiający zmienił treść SIWZ w tym zakresie.

 

ZAPYTANIE NR 4:

Nie. Zgodnie z cz. V ust. 3 pkt 1 lit. a SIWZ Wykonawca powinien wykazać należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego obiektu hydrotechnicznego: portu jachtowego, nabrzeża lub umocnienia brzegu jeziora, rzeki/kanału, przy czym wartość robót budowlanych dla zadania wynosiła co najmniej 3 mln zł brutto (słownie złotych: trzy miliony), a w szczególności konstrukcja zadania zawierała umocnienie ze stalowej ścianki szczelnej i oczepu żelbetowego w ilości nie mniejszej niż 1000 m² ścianki szczelnej, a długość umocnienia brzegu/kanału była nie mniejsza niż 250 mb. W przedstawionym w zapytaniu przypadku warunek ten nie został spełniony.

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia:

1) w cz. IV pkt 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„1) zadanie nr 1 – do dnia 31 sierpnia 2018 r.”;

2) załącznik nr 4 do SIWZ – wzór oferty, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej odpowiedzi;

3) w § 8 w ust. 1 w pkt 2 lit. a Załącznika nr 8 do SIWZ (wzór umowy), który otrzymuje brzmienie:

„a) termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w zadaniu nr 1 – do dnia 31 sierpnia 2018 r.”;

4) w § 8 ust. 4 Załącznika nr 8 do SIWZ (wzór umowy), który otrzymuje brzmienie:

„4. Przez zakończenie robót w poszczególnych zadaniach rozumie się uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie oraz przygotowanie przez Wykonawcę i przekazanie do Zamawiającego wszystkich  dokumentów, w tym m.in.: dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, przygotowanie robót do odbioru końcowego w poszczególnych zadaniach i czas niezbędny do przeprowadzenia przez Zamawiającego odbioru końcowego danego zadania.”;

5) w § 21 w ust. 2 w pkt 2 lit. e Załącznika nr 8 do SIWZ (wzór umowy), który otrzymuje brzmienie:

„e) przekroczenia poziomu wody w rzece Pisie w miejscowości Pisz powyżej stanu alarmowego w sytuacji, gdy poziom lustra wody będzie uniemożliwiał wykonanie danego zadania przy wymaganym i niezbędnym zaangażowaniu Wykonawcy opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”;

6) w § 21 w ust. 2 pkt 2 poprzez dodanie po lit. e lit. f w brzmieniu:

„f) przerwania robót z powodu konieczności wykonania prac archeologicznych.”

7) załącznik nr 1 do wzoru umowy – harmonogram rzeczowo-finansowy, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej odpowiedzi.

 

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XI SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

 „XI. Miejsce oraz termin składania ofert:

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Punkt Przyjęć Interesanta (parter) – w terminie do dnia 22 lutego 2018 r. do godziny 1000. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 715 – 1515.
  2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza, pok. nr 22 – w dniu 22 lutego 2018 r. o godzinie 1020.”

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załączniki:

1) treść zapytania nr 1

2) treść zapytania nr 2

3) treść zapytania nr 3

4) treść zapytania nr 4

5) załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oferty (zmieniony)

6) załącznik nr 1 do wzoru umowy – harmonogram rzeczowo - finansowy (zmieniony)

Data powstania: środa, 14 lut 2018 12:59
Data opublikowania: środa, 14 lut 2018 13:46
Data edycji: wtorek, 20 lut 2018 13:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lut 2018 11:20
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 853 razy
Ilość edycji: 1