BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 5-11 DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym

Do Zamawiającego w dniach 8, 9, 13, 14 i 16 lutego 2018 r. wpłynęły zapytania nr 5 - 11 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1759, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 5:

Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Ad 2. Zamawiający potwierdza, że jednostką wymiany gruntu jest m3. Koszt wymiany gruntu ponosi Wykonawca.

Ad 3. Zamawiający zmienił treść SIWZ w tym zakresie.

Ad 4. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ w tym zakresie. Terminy zakończenia poszczególnych zadań określa SIWZ.

Ad 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Ad 6. Zamawiający zmienił treść SIWZ w tym zakresie.

Ad 7. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Ad 8. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Ad 9. Zamawiający zmienił treść SIWZ w tym zakresie.

Ad 10. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Ad 11. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Ad 12. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Ad 13. Koszty utrzymania zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Ad 14. Na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, a Zamawiający udostępnia przedmiar robót jako udogodnienie wyceny robót dla Wykonawców w celu porównywalności ofert.

Ad 15. Tak.

Ad 16. Nie; warunki zostaną zaktualizowane.

Ad 17. Nie; warunki zostaną zaktualizowane.

Ad 18. Wszystkie niezbędne informacje z zakresu: przyłącze wodociągowe i grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej znajdują się w projekcie branżowym udostępnionym przez Zamawiającego – są to m.in. rysunki od nr 1 do nr 8.

Ad 19. Należy przyjąć ilość 34 mb.

Ad 20. Nie wprowadza się ścisłych kątów jako udogodnienie dla Wykonawcy. Należy jednakże zachować tolerancje wykonania podane w dokumentacji projektowej.

Ad 21. Należy przyjąć ilość 43,1 m.

Ad 22. Należy przyjąć ilość 164 mb.

Ad 23. Należy przyjąć 69 m3.

Ad 24. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, a Zamawiający udostępnia przedmiar robót jako udogodnienie wyceny robót dla Wykonawców w celu porównywalności ofert.

Ad 25. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, a Zamawiający udostępnia przedmiar robót jako udogodnienie wyceny robót dla Wykonawców w celu porównywalności ofert.

Ad 26. Należy dotrzymać parametrów technicznych materiałów podanych w dokumentacji projektowej.

Ad 27. Koszt wymiany gruntu ponosi Wykonawca.

Ad 28. Zamawiający zmienił załącznik nr 7 do SIWZ.

Ad 29. Zamawiający zmienił treść SIWZ w tym zakresie.

 

ZAPYTANIE NR 6:

Ad 1. Pozwolenia na budowę stanowią załącznik nr 8 do niniejszej odpowiedzi.

Ad 2. Zamawiający zmienił termin zakończenia realizacji zadania nr 1 w odpowiedzi na zapytania nr 1 - 4 do treści SIWZ z dnia 14 lutego 2018 r.

 

ZAPYTANIE NR 7:

Zamawiający zmienił Załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiary robót w tym zakresie zgodnie z informacją o zmianie treści SIWZ z dnia 16 lutego 2018 r.

 

ZAPYTANIE NR 8:

Dla zadania nr 3 należy wykonać te elementy wyposażenia, które są przedstawione w Specyfikacji Technicznej: pachołki do cumowania i oznakowanie żeglowne.

Zwracamy uwagę, że dla zadania nr 2 należy przebudować prawy brzeg rzeki Pisa od mostu kolejowego do mostu Wojska Polskiego i dla tego zadania jest przewidziane wbudowanie znaczącej części elementów wyposażenia - wg stosownej specyfikacji technicznej.

 

ZAPYTANIE NR 9:

Ad 1. Poprawna ilość ścianki szczelnej w przedmiarze nabrzeża poz. 5 to 6236 m2.

Ad 2. Przedmiar basen portowy poz. 5 wskazuje poprawną ilość ścianki szczelnej

Ad 3. Przedmiar basen portowy poz. 6 wskazuje poprawną ilość ścianki szczelnej

Ad 4. Przedmiar kładka poz. 3 wskazuje poprawną ilość ścianki szczelnej

 

ZAPYTANIE NR 10:

Specyfikacja techniczna dla wykonania balustrad kładki została załączona do dokumentacji projektowej pod nazwą ST-19_01_04. - Balustrady na obiektach mostowych.

Zestawienie ilości elementów balustrady w segmencie (profile stalowe, łączniki, panele szklane, uszczelki...) wraz z podaniem ilości segmentów wskazano na rysunku balustrady projektu wykonawczego.

 

ZAPYTANIE NR 11:

Pręty zbrojenia oczepu nie są trwale łączone ze ścianką szczelną (np. poprzez spawanie) Sztywność szkieletu zbrojenia jest zapewniona przez układ strzemion i prętów dystansowych. Zespolenie konstrukcji ścianki szczelnej ze szkieletem zbrojenia nastąpi po zabetonowaniu oczepu. Informacje te oraz wzajemne usytuowanie elementów konstrukcyjnych przedstawione zostały na rysunkach projektu wykonawczego.

 

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia:

1) załącznik nr 7 do SIWZ (przedmiary robót), który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej odpowiedzi;

2) załącznik nr 8 do SIWZ (wzór umowy), który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej odpowiedzi.

 

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XI SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

 „XI. Miejsce oraz termin składania ofert:

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Punkt Przyjęć Interesanta (parter) – w terminie do dnia 27 lutego 2018 r. do godziny 1000. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 715 – 1515.
  2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza, pok. nr 22 – w dniu 27 lutego 2018 r. o godzinie 1020.”

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załączniki:

1) treść zapytania nr 5

2) treść zapytania nr 6

3) treść zapytania nr 7

4) treść zapytania nr 8

5) treść zapytania nr 9

6) treść zapytania nr 10

7) treść zapytania nr 11

8) pozwolenia na budowę

9) załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiary robót (ZMIENIONE)

10) załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy (ZMIENIONY)

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 20 lut 2018 13:38
Data opublikowania: wtorek, 20 lut 2018 13:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lut 2018 11:21
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 711 razy