BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz
Ogłoszenie nr 500040581-N-2018 z dnia 23-02-2018 r.
Pisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 519734-N-2018
Data: 16/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pisz, Krajowy numer identyfikacyjny 526506000000, ul. ul. Gustawa Gizewiusza  5, 12-200   Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 4241200, 4241223, e-mail bartlomiej.sienkiewicz@pisz.home.pl, faks 87 4235429.
Adres strony internetowej (url): www.pisz.pl/bip
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie 70 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa usunięcia 70 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz 2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) wykonanie wycinki drzew przy użyciu sprzętu specjalistycznego, zgodnie z zasadami i wiedzą z zakresu wycinki drzew; 2) wykonanie usługi zgodnie z zezwoleniem nr 2/2018 z dnia 08.02.2018 r. wydanym przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 3) wykonanie usługi z najwyższą starannością, zgodnie z przepisami prawa i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zaleceniami Zamawiającego; 4) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac oraz odpowiednie jego oznakowanie, a także zabezpieczenie robót stanowiących zagrożenie dla otoczenia; 5) powiadomienie o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzonych robót, zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzeń, itp.; 6) naprawa i doprowadzenie do stanu pierwotnego mienia osób trzecich zniszczonego lub uszkodzonego w toku realizacji umowy; 7) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu z tytułu prowadzenia robót; 8) dokonanie w razie konieczności uzgodnień z właścicielami infrastruktury nadziemnej w zakresie włączania i wyłączania energii elektrycznej; 9) uprzątnięcie terenu objętego wycinką; 10) ułożenie drewna pozyskanego z wycinki drzew w stosy (umożliwiające pomiar) w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru i uczestniczenie w odbiorze. 3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa usunięcia 2 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz 2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) wykonanie wycinki drzew przy użyciu sprzętu specjalistycznego, zgodnie z zasadami i wiedzą z zakresu wycinki drzew; 2) wykonanie usługi zgodnie z zezwoleniem nr 2/2018 z dnia 08.02.2018 r. wydanym przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 3) wykonanie usługi z najwyższą starannością, zgodnie z przepisami prawa i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zaleceniami Zamawiającego; 4) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac oraz odpowiednie jego oznakowanie, a także zabezpieczenie robót stanowiących zagrożenie dla otoczenia; 5) powiadomienie o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzonych robót, zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzeń, itp.; 6) naprawa i doprowadzenie do stanu pierwotnego mienia osób trzecich zniszczonego lub uszkodzonego w toku realizacji umowy; 7) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu z tytułu prowadzenia robót; 8) dokonanie w razie konieczności uzgodnień z właścicielami infrastruktury nadziemnej w zakresie włączania i wyłączania energii elektrycznej; 9) uprzątnięcie terenu objętego wycinką; 10) ułożenie drewna pozyskanego z wycinki drzew w stosy (umożliwiające pomiar) w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru i uczestniczenie w odbiorze. 3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-26, godzina: 08:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-27, godzina: 08:00,
Data powstania: piątek, 23 lut 2018 12:29
Data opublikowania: piątek, 23 lut 2018 12:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lut 2018 11:29
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 737 razy