BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 12-13 DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

na przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym

Do Zamawiającego w dniach 19 i 21 lutego 2018 r. wpłynęły zapytania nr 12 i 13 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 12:

Ad 1. Zamawiający zakłada, że podmiot zamierzający złożyć ofertę dokładnie przeanalizuje dokumentację. Termin składania ofert był w trakcie postępowania przedłużany dwukrotnie, co – zdaniem Zamawiającego – uwzględnia czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty.

Ad 2. Oferta winna zawierać wszystkie składniki kosztowe niezbędne do prawidłowego wykonania robót. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie się kształtował poziom wody w rzece, niemniej znane są techniki do wykonania szalunków, zbrojenia i układania mieszanki betonowej przy częściowym zanurzeniu w wodzie. Przyjęcie prawidłowej technologii robót należy do Wykonawcy.

Ad 3. Z dokumentacji jednoznacznie wynika, że na danym odcinku zaprojektowany jest nowy bulwar, więc nie ma mowy o odtworzeniu ścieżki istniejącej.

Ad 4. Z dokumentacji jednoznacznie wynika, że na odcinkach gdzie zastosowanie technik wibracyjnych okaże się niemożliwe, zostanie zastosowane statyczne pogrążanie brusów ścianek szczelnych. Specyfikacje techniczne opisują również ewentualną konieczność prowadzenia monitoringu drgań w trakcie trwania robót, jak również dokonanie inwentaryzacji przyległych obiektów i monitorowanie wpływu robót na te obiekty.

Ad 5. Z dokumentacji jednoznacznie wynika, jaki zakres murków wzdłuż rzeki jest do rozbiórki.

Ad 6. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem dostępu do robót ponosi Wykonawca.

 

ZAPYTANIE NR 13:

Ad 1. W dokumentacji projektowej wystąpiła pomyłka pisarska dla parametrów ścianki stalowej dla kładki.

Prawidłowa treść pkt. 2.2. specyfikacji technicznej ST M.11.01.01., ”Stalowe ścianki szczelne pozostawione w gruncie”:

„a) moment bezwładności co najmniej I>50.000 cm4;

b) wysokość uzyskanej ściany co najmniej h>400 mm;

c) grubość ścianki półki co najmniej 13 mm.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może wskazywać producenta czy nazwy handlowej produktu gdyż na rynku dostępne jest kilka produktów.

Ad 2. Należy dotrzymać parametrów technicznych podanych w specyfikacji technicznej dla stalowych ścianek szczelnych dla nabrzeży i basenu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może wskazywać producenta czy nazwy handlowej produktu gdyż na rynku dostępne jest kilka produktów.

Ad 3. Nie dopuszcza się stosowania grodzic staroużytecznych.

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia treść w Załączniku nr 6.1 do SIWZ – SST – mostowe – kładka, w pkt. 2.2. specyfikacji technicznej ST M.11.01.01., ”Stalowe ścianki szczelne pozostawione w gruncie” na następującą:

„a) moment bezwładności co najmniej I>50.000 cm4;

b) wysokość uzyskanej ściany co najmniej h>400 mm;

c) grubość ścianki półki co najmniej 13 mm.”.

 

 

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 27 lutego 2018 r. o godzinie 10:00.

 

Niniejsza odpowiedź na zapytania wraz z informacją o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym.

 

 

Załączniki:

1) treść zapytania nr 12

2) treść zapytania nr 13

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 23 lut 2018 13:38
Data opublikowania: piątek, 23 lut 2018 13:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lut 2018 11:30
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 807 razy