BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez ADMINISTRATOR Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy
ul. Wąglickiej 1, za łączną cenę 165.558,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

ADMINISTRATOR Sp. z o.o.

ul. Wąglicka 1

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 1 (165 558,00 : 165 558,00)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości – 40 %:

Oferta nr 1 (5 : 5)x40x4 = 160,00 pkt

Razem

400,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

Data powstania: środa, 28 lut 2018 12:46
Data opublikowania: środa, 28 lut 2018 14:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 mar 2018 07:16
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 775 razy