BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz - zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie na zadanie nr 1, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 28 lutego 2018 roku Zamawiający – Gmina Pisz, z siedzibą w Piszu, przy
ul. Gustawa Gizewiusza 5 – wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz  - zadanie nr 1. Termin składania ofert ustalony został w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dzień 8 marca 2018 r. na godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na zadanie nr 1.

 

 

 

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie nr 1 zostało unieważnione.

Data powstania: czwartek, 8 mar 2018 13:30
Data opublikowania: czwartek, 8 mar 2018 13:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 mar 2018 08:05
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 776 razy