BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2018 roku Zamawiający – Gmina Pisz, z siedzibą w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 - wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz. Termin składania ofert ustalony został w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dzień 27 lutego 2018 r. na godz. 8:00. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (cztery oferty zostały odrzucone, gdyż ich treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Data powstania: poniedziałek, 19 mar 2018 12:52
Data opublikowania: poniedziałek, 19 mar 2018 16:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 mar 2018 09:14
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 697 razy