BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 2 teren gminy Pisz (poza obszarem miasta Pisz)

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa  pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 2 teren gminy Pisz (poza obszarem miasta Pisz)”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożoną przez Mariusza Gosk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MARGO" Mariusz Gosk z siedzibą w Łomży, przy Al. Legionów 152, za łączną cenę 218.517,75 brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 2

 

PHU MARGO Mariusz Gosk

 

Al. Legionów 152

 

18-400 Łomża

 

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

 

Oferta nr 2 (218 517,75 : 218 517,75)x60x4 = 240,00 pkt

 

Liczba pkt w kryterium: termin podjęcia realizacji zadania określonego w zleceniu – 40 %:

 

Oferta nr 2 (1 : 1)x40x4 = 160,00 pkt

 

Razem

 

400,00 pkt

 

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: wtorek, 27 mar 2018 14:10
Data opublikowania: wtorek, 27 mar 2018 15:13
Data przejścia do archiwum: środa, 4 kwi 2018 08:38
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 795 razy