BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na adaptację budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywizacji Zawodowej „Wieża” w Piszu

Do Zamawiającego w dniu 5 kwietnia 2018 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywizacji Zawodowej  „Wieża” w Piszu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

Ad 1. Skratowanie w dźwigarach dachowych należy wykonać z rury zimnogiętej o przekroju 100x60x6 mm.

Ad 2. Konstrukcję należy zaliczyć do średniej klasy korozyjności.

Ad 3. Można zastosować łączniki cynkowane galwanicznie lub ogniowo.

Ad 4. Sufit o odporności EI30 będzie stanowił zabezpieczenie ppoż. Główną konstrukcję nośną budynku stanowią ściany zewnętrzne i tylko one mają być w klasie R30. Konstrukcja dachu nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia ppoż.

Ad 5. Projekt warsztatowy konstrukcji Wykonawca wykonuje we własnym zakresie.

Ad 6. Styki montażowe dźwigara dachowego należy uwzględnić w projekcie warsztatowym.

Ad 7. Zamawiający zmienił załącznik nr 7 do SIWZ.

Ad 8. Zamówienie nie obejmuje wyposażenia pralni.

Ad 9. W projekcie w części opisowej podano:

- ocieplenie ścian fundamentowych 10 cm styropianu lub wełny lambda min. = 0.04 W/m*K

- ocieplenie ścian zewnętrznych 15 cm styropianu lub wełny   lambda min. = 0.036 W/m*K

- podłogi warstwa styropianu twardego 15 cm     lambda min. = 0.038 W/m*K

- ocieplenie sufitu  30 cm wełny mineralnej    lambda min. = 0.038 W/m*K.

Ad 10. 2xpapa termozgrzewalna – podkładowa i nawierzchniowa o gr. 5,2 mm.

Ad 11. Do wyceny należy przyjąć sufit podwieszany.

Ad 12. Do wyceny należy przyjąć daszki nad wejściami do budynku o konstrukcji lekkiej z poliwęglanu.

Ad 13. Kolor dachówki w odcieniu czerwonym. Typ i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

Ad 14. Do wyceny należy przyjąć cokół wykończony tynkiem mozaikowym na styropianie.

Ad 15. Kolor elewacji pastelowy do uzgodnienia z Zamawiającym. Wyprawa elewacyjna – tynk silikatowy – baranek, ziarno 1,5 mm.

Ad 16. Ściany północna i wschodnia są ścianami oddzielenia ppoż. Należy je ocieplić wełną mineralną o gr. 15 cm lambda min. = 0.036 W/m*K.

Ad 17. Nie przewiduje się budowy pochylni dla niepełnosprawnych. Na różnicy 15 cm przewiduje się wykonać podjazd z kostki betonowej.

Ad 18. Stolarka wykonana z PCV. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

Ad 19. Należy przewidzieć w ścianie szczytowej od strony południowej wejście techniczne na strych.

Ad 20. Uziemienie wykonać z płaskownika FeZN 30x4 i petów pogrążanych typu GALMAR w czterech narożnikach budynku.

Ad 21. Elementy na dachu wyższe niż 0,5 m objąć ochroną odgromową (brak elementów na podkładach).

Ad 22. Przewidziano zasilanie 3f 400V centrali wentylacyjnej w pralni.

Ad 23. Zamawiający zmienił załącznik nr 7 do SIWZ.

Ad 24. Lokalizacja szafy w pomieszczeniu 1.9, montaż szafy RACK ujęto w projekcie monitoringu, rozmieszczenie kamer według projektu monitoringu.

Ad 25. Przyłącze do zasilania budynku wykonuje PGE Dystrybucja S.A. Warunki stanowią załącznik nr 2 do niniejszej odpowiedzi.

Ad 26. Do wyceny należy przyjąć wykonanie tych czynności.

Ad 27. Do wyceny należy przyjąć wykonanie tych czynności.

Ad 28. Zamawiający zmienił załącznik nr 7 do SIWZ.

Ad 29. Zamawiający zmienił załącznik nr 7 do SIWZ.

Ad 30. Zamawiający zmienił załącznik nr 7 do SIWZ.

Ad 31. Zamawiający zmienił załącznik nr 7 do SIWZ.

Ad 32. Grzejników powinno być łącznie 19 - grzejniki razem z zaworami termostatycznymi dlatego nie uwzględniono oddzielnie zaworów.

Ad 33. Grzejników powinno być łącznie 19 - grzejniki razem z zaworami termostatycznymi dlatego nie uwzględniono oddzielnie zaworów.

Ad 34. Zamawiający zmienił załącznik nr 7 do SIWZ.

Ad 35. Zamawiający zmienił załącznik nr 7 do SIWZ.

Ad 36. Zamawiający zmienił załącznik nr 7 do SIWZ.

Ad 37. Zamawiający zmienił załącznik nr 7 do SIWZ.

Ad 38. Bateria - uwzględniona w przedmiarze „ciepła woda”.

Ad 39. Nie przewiduje się pracy osób niepełnosprawnych na wózkach.

Ad 40. Długość węża 30 m DN 25 z wężem półsztywnym.

Ad 41. Należy zastosować zgodnie z projektem.

Ad 42. W pozycji 75 przy module alarmowym jest uwzględniona instalacja elektryczna.

Ad 43. W projekcie podane są modele urządzeń, można sprawdzić w kartach katalogowych ich parametry techniczne.

Ad 44. Zamawiający zmienił załącznik nr 7 do SIWZ

Ad 45. Na kanałach wentylacyjnych i rurociągach przechodzących przez sufit EI30 należy zastosować klapy ppoż i przejścia ppoż.

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SIWZ (przedmiar robót), który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej odpowiedzi.

 

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XI SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

 „XI. Miejsce oraz termin składania ofert:

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu, ul. Gdańska 11 – w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. do godziny 1200.
  2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu, ul. Gdańska 11 – w dniu 17 kwietnia 2018 r. o godzinie 1220.”

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

 

Załączniki:

1) treść zapytania

2) warunki PGE

3) załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót (ZMIENIONY)

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 11 kwi 2018 12:52
Data opublikowania: środa, 11 kwi 2018 16:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 kwi 2018 12:53
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 702 razy