BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 65/18 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4 w składzie:


1) Adrian Majkrzak – przewodniczący Komisji Przetargowej,


2) Marta Kulągowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,


3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,


4) Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej.


§  2


Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


 § 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2018 r.


BURMISTRZ PISZA


/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 13 kwi 2018 11:17
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2018 13:06
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 278 razy