BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na budowę placu zabaw w parku miejskim w Piszu, na dz. o nr geod. 415/16, obręb Pisz 1

Do Zamawiającego w dniu 26 kwietnia 2018 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw w parku miejskim w Piszu, na dz. o nr geod. 415/16, obręb Pisz 1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1759, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

Tak.

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia:

1) cz. IV SIWZ, która otrzymuje brzmienie:

„IV. Realizacja przedmiotu zamówienia: do dnia 15 czerwca 2018 r. ”;

2) załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oferty, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej odpowiedzi;

3) § 3 ust. 1 Załącznika nr 7 do SIWZ (wzór umowy), który otrzymuje brzmienie:

„1. Termin końcowy realizacji przedmiotu umowy – do dnia 15 czerwca 2018 r.”.

 

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XI SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

 „XI. Miejsce oraz termin składania ofert:

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Punkt Przyjęć Interesanta (parter) – w terminie do dnia 4 maja 2018 r. do godziny 1000. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 715 – 1515.
  2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza, pok. nr 22 – w dniu 4 maja 2018 r. o godzinie 1020.”

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załączniki:

1) treść zapytania nr 1

2) załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oferty (zmieniony)

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 27 kwi 2018 14:10
Data opublikowania: piątek, 27 kwi 2018 14:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 maj 2018 10:27
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 579 razy