BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1-3 DO TREŚCI SIWZ

na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Do Zamawiającego w dniach 17, 25 i 30 kwietnia 2018 r. wpłynęły zapytania nr 1-3 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

Ad 1. Nie.

Ad 2. Tak.

Ad 3. Tak.

Ad 4. Nie. Zmiany cen i opłat mogą nastąpić w przypadku zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego w zakresie przedmiotu zamówienia.

Ad 5. Dla 333 punktów poboru energii umowy zawarte są na czas określony, do dnia 30 czerwca 2018 r. Dla punktów poboru energii wskazanych w poz. 322 i 323 załącznika nr 3 do SIWZ okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Ad 6. Dla 333 punktów poboru energii będzie to kolejna zmiana sprzedawcy i dla tych punktów umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony, natomiast dla punktów poboru energii wskazanych w poz. 322 i 323 załącznika nr 3 do SIWZ zmiana sprzedawcy odbywać się będzie po raz pierwszy. Umowy kompleksowe na ww. punkty poboru energii zawarte są czas nieokreślony z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

Ad 7. PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.

Ad 8. Okres rozliczeniowy wynosi 1 (jeden) miesiąc.

Ad 9. Nie.

Ad 10. Nie.

Ad 11. PGE Dystrybucja S.A. Lublin Oddział w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok.

 

ZAPYTANIE NR 2:

Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż określony w SIWZ termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy jest terminem prognozowanym. Warunkiem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej jest skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy.

Ad 2. Zamawiający przekaże dane i dokumenty, o których mowa w zapytaniu wybranemu Wykonawcy w formie pliku Excel niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ad 3. Dla 333 punktów poboru energii będzie to kolejna zmiana sprzedawcy i dla tych punktów umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony, natomiast dla punktów poboru energii wskazanych w poz. 322 i 323 załącznika nr 3 do SIWZ zmiana sprzedawcy odbywać się będzie po raz pierwszy. Umowy kompleksowe na ww. punkty poboru energii zawarte są czas nieokreślony z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Obowiązek wypowiedzenia umów należeć będzie do Wykonawcy (na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa). Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umów o świadczeniu usług dystrybucji przez Wykonawcę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Zamawiający informuje, że nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedaży w terminie przewidzianym w SIWZ.

Ad 4. Tak.

Ad 5. Tak, pod warunkiem, iż wzór umowy uwzględniać będzie wszystkie postanowienia SIWZ.

Ad 6. Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną. W ramach postępowania zostaną zawarte jedna umowa generalna z Zamawiającym oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej z poszczególnymi Odbiorcami Końcowymi. Projekt umowy generalnej Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa uwzględniać będzie postanowienia SIWZ i oferty Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zawarcie umów sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę z Odbiorcami Końcowymi zgodnie ze standardowym wzorem przedstawionym przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że będzie on uwzględniał istotne postanowienia umowy wskazane w cz. XVI SIWZ.

Ad 7. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ. Zmiany cen i opłat mogą nastąpić w przypadku zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego w zakresie przedmiotu zamówienia.

Ad 8. Zamawiający udostępnił szczegółowy wykaz punktów poboru jako załącznik nr 4 do niniejszej odpowiedzi.

Ad 9. Zamawiający informuje, że może zmienić ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę taryfową danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostaną określone i wycenione w ofercie.

Ad 10. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ.

 

ZAPYTANIE NR 3:

Ad 1. Zamawiający przekaże dane i dokumenty, o których mowa w zapytaniu wybranemu Wykonawcy w formie pliku Excel niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ad 2. Projekt umowy generalnej Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa uwzględniać będzie postanowienia SIWZ i oferty Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zawarcie umów sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę z Odbiorcami Końcowymi zgodnie ze standardowym wzorem przedstawionym przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że będzie on uwzględniał istotne postanowienia umowy wskazane w cz. XVI SIWZ.

Ad 3. Tak.

Ad 4. Nie.

Ad 5. Tak.

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załączniki:

1) treść zapytania nr 1

2) treść zapytania nr 2

3) treść zapytania nr 3

4) szczegółowy wykaz punktów poboru (w wersji edytowalnej)

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2018 13:43
Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2018 14:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 maj 2018 10:42
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 713 razy