BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz,
Numer działki – 18/14,
Numer KW – OL1P/00014179/0,
Powierzchnia nieruchomości – 2454 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,                        

Roczna wysokość czynszu – 700 zł.

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren użytków rolnych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11.05.2018 r. do dnia 01.06.2018 r.

 

Data powstania: piątek, 11 maj 2018 08:20
Data opublikowania: piątek, 11 maj 2018 12:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 cze 2018 09:48
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 173 razy