BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na budowę placu zabaw w parku miejskim w Piszu, na dz. o nr geod. 415/16, obręb Pisz 1

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Budowa placu zabaw w parku miejskim w Piszu, na dz. o nr geod. 415/16, obręb Pisz 1”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Agnieszkę Turowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SUN+ Agnieszka Turowska, z siedzibą w Gruszczynie, przy ul. Katarzyńskiej 63, za łączną cenę 399.996,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
SUN+  Agnieszka Turowska
Gruszczyn, ul. Katarzyńska 63 box 013
62-006 Kobylnica
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 1 (399 996,00 : 399 996,00)x60x4 = 240,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %:
Oferta nr 1 (48 miesięcy) = 20 pkt x 4 = 80,00 pkt
Razem
320,00 pkt

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: poniedziałek, 21 maj 2018 13:09
Data opublikowania: poniedziałek, 21 maj 2018 14:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 maj 2018 09:08
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 627 razy