BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na adaptację budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywizacji Zawodowej „Wieża” w Piszu

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) dokonał następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ:

1) zmianie w cz. XI SIWZ ust. 1 i 2, które otrzymują brzmienie:

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu, ul. Gdańska 11 – w terminie do dnia 30 maja 2018 r. do godziny 1200.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu, ul. Gdańska 11 – w dniu 30 maja 2018 r. o godzinie 1220.”

2) zmianie załącznika nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa - elektryczne, poprzez dodanie rysunków E-6 i E-7 stanowiących załączniki nr 1 i  2 do niniejszej informacji;

3) zmianie załącznika  nr 7 do SIWZ Przedmiar robót, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej informacji;

 

Załączniki:

1) załącznik nr 5 do SIWZ – dok. proj. – elektryczne – rys. E-6

2) załącznik nr 5 do SIWZ – dok. proj. – elektryczne – rys. E-7

3) załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót (ZMIENIONY)

 

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na adaptację budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywizacji Zawodowej  „Wieża” w Piszu.

Data powstania: czwartek, 24 maj 2018 13:08
Data opublikowania: czwartek, 24 maj 2018 13:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 cze 2018 08:14
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 477 razy