BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz”, zostały złożone cztery oferty, w tym trzy niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. 8-go Marca 6, za łączną cenę 1.899.576,61 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Vervis Sp. z o.o.
ul. Zielna 47
87-800 Włocławek
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 1 (1 899 576,61 : 1 945 318,59)x60x4 = 233,12 pkt
Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury za pobraną (sprzedaną) energię – 40 %:
Oferta nr 1 (30 : 30) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt
Razem
393,12 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Innogy Polska S.A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 2 (1 899 576,61 : 1 974 489,58)x60x4 = 230,88 pkt
Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury za pobraną (sprzedaną) energię – 40 %:
Oferta nr 2 (21 : 30) = 28 pkt x 4 = 112,00 pkt
Razem
342,88 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 3 (1 899 576,61 : 1 899 576,61)x60x4 = 240,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury za pobraną (sprzedaną) energię – 40 %:
Oferta nr 3 (30 : 30) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt
Razem
400,00 pkt

 

Wykonawca, którego oferta została odrzucona:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
Energa-Obrót S.A.
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: wtorek, 29 maj 2018 13:46
Data opublikowania: wtorek, 29 maj 2018 15:20
Data przejścia do archiwum: środa, 6 cze 2018 07:38
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 521 razy