BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza drugie publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.
 
  I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pogobie Średnie, gmina Pisz
     Numer działki –  121/10
     Powierzchnia działki – 467 m2
     Numer  KW – OL1P/00013177/9
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
     Cena wywoławcza nieruchomości –  17 000 zł
     Wadium – 3 000 zł
  II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pogobie Średnie, gmina Pisz
     Numer działki –  121/11
     Powierzchnia działki – 463 m2
     Numer  KW – OL1P/00013177/9
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
     Cena wywoławcza nieruchomości –  17 000 zł
     Wadium – 3 000 zł
  III. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pogobie Średnie, gmina Pisz
     Numer działki –  121/12
     Powierzchnia działki – 465 m2
     Numer  KW – OL1P/00013177/9
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
     Cena wywoławcza nieruchomości –  17 000 zł
     Wadium – 3 000 zł
IV. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pogobie Średnie, gmina Pisz
     Numer działki –  121/13
     Powierzchnia działki – 460 m2
     Numer  KW – OL1P/00013177/9
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
     Cena wywoławcza nieruchomości –  17 000 zł
     Wadium – 3 000 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 11 lipca  2018 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I  o godz. 9.00.
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 10.00
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt III o godz. 11.00
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt IV o godz. 12.00
2. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości  zostały przeprowadzone w dniu 26 kwietnia 2018 r.
3. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
4. Ceny sprzedaży nieruchomości stanowiące ceny przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1221 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
6.   Nieruchomości położone są na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowią tereny zabudowy letniskowej.
7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
8. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
10. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
12. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 5 lipca 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: piątek, 1 cze 2018 14:22
Data opublikowania: piątek, 1 cze 2018 14:40
Data przejścia do archiwum: środa, 11 lip 2018 16:13
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 650 razy