BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 i 2 DO TREŚCI SIWZ

na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Szeroki Bór Piski na dz. nr 2/30, 2/31, 2/51, 2/52, 2/53, 2/33, 2/36, 2/45

Do Zamawiającego w dniach 6 i 7 czerwca 2018 r. wpłynęły zapytania nr 1 i 2 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Szeroki Bór Piski na dz. nr 2/30, 2/31, 2/51, 2/52, 2/53, 2/33, 2/36, 2/45. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

W projekcie planu zagospodarowania terenu znajdują się wszystkie instalacje podziemne znajdujące się w zasobach Starostwa Powiatowego w Piszu. Projektant opracowując dokumentację miał na uwadze to, że inwestycja będzie odbywać się na obiektach powojskowych i stąd w przedmiarze tak duża ilość wykopów ręcznych.

 

ZAPYTANIE NR 2:

Zamawiający wielokrotnie w dokumentacji przetargowej (załącznik nr 5 do SIWZ - dokumentacja projektowa) informuje, iż modernizacja dotyczy opraw o źródłach światła LED i dotyczy oświetlenia drogowego, a nie parkowego.

Ad 1. Projekt oświetleniowy został wykonany w oparciu o wymagania klasy ME 5, w związku z tym oprawy równoważne muszą spełniać również wymagania dla tej klasy.

Ad 2. Zamawiający w dokumentacji projektowej powołał się na wszystkie normy mogące mieć wpływ na złożenie oferty.

Ad 3. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych w pkt 6.2. jest wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Według aktualnych przepisów obowiązującym certyfikatem zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej jest Deklaracja Zgodności CE lub ENEC. Źródła światła i oprawy powinny spełniać wymagania normy PN-EN 60598 (17,18).

Ad 4. Zamawiający bardzo precyzyjnie określił wymagania dotyczące zarówno lamp oświetleniowych, jaki i wszystkich przewidzianych elementów do modernizacji w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

 

Załączniki:

 

1) treść zapytania nr 1

 

2) treść zapytania nr 2

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 cze 2018 13:05
Data opublikowania: piątek, 8 cze 2018 13:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 cze 2018 12:18
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 521 razy