BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Położenie nieruchomości – obręb Łysonie,
Numer działki – 34/2
Numer KW – OL1P/00013683/9,
Powierzchnia nieruchomości – 356 m2,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 33
Cena nieruchomości – 5 800 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz,  stanowiącej własność Gminy Pisz,   została przeznaczona do sprzedaży.
2. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem  jest nieruchomość.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6.   Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
7. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywców.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  14 czerwca  2018 r. do dnia 5 lipca 2018 r.

Data powstania: piątek, 15 cze 2018 09:54
Data opublikowania: piątek, 15 cze 2018 11:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 lip 2018 09:21
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 503 razy