BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz,  przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

1. Oznaczenie i opis nieruchomości:
    Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz w użytkowaniu
    wieczystym osób fizycznych.
    Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/521/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 maja 2018 r.
    w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność
    Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.
    Numer działki:            24/10
    Powierzchnia nieruchomości:     478 m2
    Położenie nieruchomości:         obręb Szczechy Małe
    Numer KW:            OL1P/00010771/2   
    Cena nieruchomości:         13 714 zł
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2.UTL stanowiącym teren użytków rolnych, planowanej zabudowy letniskowej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników  wieczystych.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy  nieruchomości.
5. Nabywcy są zobowiązani do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000  2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.  Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywcy są zobowiązani uiścić  najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto wyżej podane.
6. Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania  wieczystego nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od  22  czerwca 2018 r. do  13 lipca 2018 r.

Data powstania: poniedziałek, 25 cze 2018 13:51
Data opublikowania: poniedziałek, 25 cze 2018 15:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 lip 2018 10:13
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 558 razy