BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,
Numer działki – 1124/3,
Numer KW – OL1P/00012764/4,
Powierzchnia nieruchomości – 357 m2,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerami działek 1124/4, 1124/5, 1124/6, 1124/2.
Cena nieruchomości – 19 000 zł  + 23 % podatku VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/489/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz,  stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla  nieruchomości objętej niniejszym wykazem ujawnione jest następujące ograniczone prawo rzeczowe:
-odpłatna i ustanowiona na czas nieokreślony służebność przesyłu ograniczona do działek  nr 462/109, 462/111, 462/112 polegająca na:
1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci podziemnego przyłącza kablowego 0,4 KV-kabel 0,4 KV typu YAKXS 4X70 mm2 o długości 174,50 m (całkowita powierzchnia zajęcia wynosi 175,50 m2),
2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa wyżej wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 67 poz. 1086), oznaczona jest symbolem 32 KDW – teren drogi wewnętrznej.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywcy.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  27 czerwca  2018 r. do dnia 18 lipca 2018 r.

Data powstania: środa, 27 cze 2018 09:06
Data opublikowania: środa, 27 cze 2018 14:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 lip 2018 09:36
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 546 razy