BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Mickiewicza
Numer działki –  547/2,
Numer KW – OL1P/ 00013119/5,
Powierzchnia nieruchomości – 3563 m²,
Opis nieruchomości:
 – lokal użytkowy  nr 3 o pow. użytkowej 252,93 m2, usytuowany w budynku użytkowym nr 45, przy ul. Mickiewicza w Piszu . Budynek składa się z 4 lokali użytkowych o ogólnej powierzchni budynku 465,61 m2. Lokal użytkowy jest przedmiotem sprzedaży na rzecz dzierżawcy lokalu.
-  udział w działce nr 547/2 o powierzchni 3 563 m2  wynoszący  25293/46561
Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 547/2 o pow. 3 563 m2 wynoszącym 25293/46561) -  192 543 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/466/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych oraz komunalnych budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 1210) lokal użytkowy został przeznaczony do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
3.  W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 12 lipca 2018 r. do dnia 2 sierpnia 2018 r.

Data powstania: czwartek, 12 lip 2018 14:31
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lip 2018 10:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sie 2018 09:10
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 531 razy