BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica
Numer działki –  1108
Numer KW – OL1P/00012877/9
Powierzchnia nieruchomości – 21 m2,
Opis nieruchomości – działka gruntu zabudowana budynkiem garażowym
Roczna wysokość czynszu – 168 zł  + 23 % podatku VAT.

Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
                                     

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr L/539/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia  nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 15 lat.

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zespołu garaży murowanych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia 4 sierpnia 2018 r.

Data powstania: piątek, 13 lip 2018 12:47
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lip 2018 09:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 sie 2018 09:53
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 466 razy