BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Nowy Świat w Piszu

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) dokonał zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, polegającej na zmianie w Załączniku nr 7 do SIWZ (przedmiar robót) opisu w poz. 2.5, który otrzymuje brzmienie:  „Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych_YKXS4x25”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści SIWZ nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 26 lipca 2018 r. o godzinie 10:00.

Informacja o zmianie treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Nowy Świat w Piszu.

Data powstania: czwartek, 19 lip 2018 13:36
Data opublikowania: czwartek, 19 lip 2018 13:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 lip 2018 08:01
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 522 razy