BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

 

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lipca 2018 r.  zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych:

-  nr 1660N droga krajowa nr 63 – Kałęczyn – droga krajowa nr 58 (Biała Piska),

- 1664N droga krajowa nr 58 (Babrosty) – Stare Guty - droga krajowa nr 58 (Kocioł),

- nr 1666N droga krajowa nr 58 (Kocioł) – Szymki – Kukły,

 - nr 1658N Pogobie Średnie - droga krajowa nr 63 - Turowo – Zawady.

            Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)  Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 38.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

            Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

         Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 20.07.2018 r. do dnia 18.08.2018 r.

Data powstania: piątek, 20 lip 2018 11:11
Data opublikowania: piątek, 20 lip 2018 14:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 sie 2018 10:01
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 499 razy