BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lipca 2018 r.  zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew z działki nr 2/48 położonej w obrębie geodezyjnym Snopki.

            Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r.  poz. 142 z późn. zm.)  Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 38.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, Sołectwa wsi Szeroki Bór Piski  oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 25.07.2018 r. do dnia 23.08.2018 r.

Data powstania: wtorek, 24 lip 2018 14:33
Data opublikowania: środa, 25 lip 2018 16:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 sie 2018 09:54
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 433 razy