BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na przebudowę ul. Parkowej w Piszu na działce o nr geod. 347/2 wraz z chodnikiem na działce o nr geod. 518/3

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Przebudowa ul. Parkowej w Piszu na działce o nr geod. 347/2 wraz z chodnikiem na działce o nr geod. 518/3”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 162.458,29 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 1

 

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o.

 

ul.Czerniewskiego 2

 

12-200 Pisz

 

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

 

Oferta nr 1 (162 458,29 : 162 458,29)x60x4 = 240,00 pkt

 

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 40 %:

 

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

 

Razem

 

400,00 pkt

 

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: poniedziałek, 13 sie 2018 13:30
Data opublikowania: poniedziałek, 13 sie 2018 14:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 sie 2018 08:07
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 503 razy