BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na budowę otwartych stref aktywności w Piszu

Do Zamawiającego w dniu 10 sierpnia 2018 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę otwartych stref aktywności w Piszu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:
Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załącznik:
- treść zapytania nr 1

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 13 sie 2018 13:51
Data opublikowania: poniedziałek, 13 sie 2018 13:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 sie 2018 11:54
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 469 razy