BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 sierpnia 2018 r.  zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych:

-  nr 1648N droga krajowa nr 58 (Ruciane - Nida) – Wiartel – droga krajowa nr 58 (Jeże),

- nr 1654N Zdunowo  –  droga powiatowa nr 1648N,

- nr 1522N Rozogi – Spaliny – Turośl droga krajowa nr 58 (Pisz),

 - nr 1773N droga wojewódzka nr 610 – Krutyń – Rosocha – Karwica – droga powiatowa nr  1522N (Karpa).

            Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)  Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 38.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 14.08.2018 r. do dnia 12.09.2018 r.

Data powstania: wtorek, 14 sie 2018 14:59
Data opublikowania: wtorek, 14 sie 2018 15:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 wrz 2018 11:28
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 442 razy