BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 3 sierpnia 2018 roku Zamawiający – Gmina Pisz, z siedzibą w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 – wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4. Termin składania ofert ustalony został w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dzień 20 sierpnia 2018 r. na godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Data powstania: poniedziałek, 20 sie 2018 14:18
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sie 2018 17:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sie 2018 09:48
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 550 razy