BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Mariusza Gosk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MARGO" Mariusz Gosk z siedzibą w Łomży, przy Al. Legionów 152, za łączną cenę 36.285,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MARGO" Mariusz Gosk
Al. Legionów 152
18-400 Łomża
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 2 (36 285,00 : 36 285,00)x60x4 = 240,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: termin podjęcia realizacji zadania określonego w zleceniu – 40 %:
Oferta nr 2 (1 : 1)x40x4 = 160,00 pkt
Razem
400,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: poniedziałek, 27 sie 2018 13:14
Data opublikowania: poniedziałek, 27 sie 2018 16:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 wrz 2018 09:03
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 516 razy