BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 150/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I”

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I”

 w składzie:

1) Adrian Majkrzak – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Roman Klimek – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej.

 § 2

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2018 r.

 

BURMISTRZ PISZA

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 28 sie 2018 14:27
Data opublikowania: wtorek, 28 sie 2018 15:11
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 197 razy