BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na budowę ulicy płk Leona Silickiego w miejscowości Jagodne

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Budowa ulicy płk Leona Silickiego w miejscowości Jagodne”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez JAR-TECH Sp. z o.o., z siedzibą w Ełku, przy ul. Armii Krajowej 56 lok. 9, za łączną cenę 549.590,08 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
JAR-TECH Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 56 lok. 9
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 1 (549 590,08 : 549 590,08)x60x4 = 240,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 40 %:
Oferta nr 1 (36 miesięcy) = 0 pkt x 4 = 0,00 pkt
Razem
240,00 pkt

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: środa, 5 wrz 2018 13:20
Data opublikowania: środa, 5 wrz 2018 13:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 wrz 2018 11:28
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 590 razy