BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Położenie nieruchomości – obręb Pogobie Tylne
Numer działki – 60
Numer KW – OL1P/00012698/0
Powierzchnia nieruchomości – 900 m2
Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana:
-  budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 54,50 m2, składającym się z sieni, kuchni, 2 pokoi i   łazienki,
- budynkiem gospodarczym o pow.  41,50 m2,
Cena nieruchomości – 28 000 zł
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty w wysokości 50 %  -  14 000 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) została przeznaczona do sprzedaży  na rzecz najemcy.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej
3. W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń.   
4.  W/w nieruchomość położona jest na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren istniejącej zabudowy zagrodowej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań
6. Nabywca uiści należność  stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości  w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów  i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (Dz.U. z  2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywcy.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 5 września 2018 r.  do dnia 26 września 2018 r.

Data powstania: wtorek, 11 wrz 2018 15:10
Data opublikowania: wtorek, 11 wrz 2018 16:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 wrz 2018 13:14
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 583 razy