BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Maldanin, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 37/3,
Numer KW – OL1P/00013235/4,
Powierzchnia nieruchomości – 72 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony jest do użytkowania na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem geodezyjnym  37/1,                                                                             

Roczna wysokość czynszu – 50 zł.

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
  2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni nieurządzonej i zabudowy jednorodzinnej. Położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.09.2018 r. do dnia 05.10.2018 r.

 

Data powstania: piątek, 14 wrz 2018 13:34
Data opublikowania: piątek, 14 wrz 2018 14:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 paź 2018 08:59
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 455 razy