BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 113/15,
Numer KW – OL1P/00013689/1,
Powierzchnia nieruchomości – 3500 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,                                                        

Roczna wysokość czynszu – 175 zł.

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 29.P/U - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

      4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17.09.2018 r.  do dnia 08.10.2018 r.

Data powstania: wtorek, 18 wrz 2018 08:11
Data opublikowania: wtorek, 18 wrz 2018 09:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 paź 2018 07:29
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 488 razy