BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

I. Położenie nieruchomości – obręb Zdory, gmina Pisz,
Numer działki – 121/3,
Numer KW – OL1P/ 00003599/0,
Powierzchnia nieruchomości –  4 m²,

II. Położenie nieruchomości – obręb Pogobie Średnie, gmina Pisz,
Numer działki – 100/4,
Numer KW – OL1P/ 00013177/9,
Powierzchnia nieruchomości –  4 m²,

III. Położenie nieruchomości – obręb Kwik, gmina Pisz,
Numer działki – 125/6,
Numer KW – OL1P/ 00003593/8,
Powierzchnia nieruchomości –  5 m²,

Opis nieruchomości – tereny przeznaczone do użytkowania pod urządzeniami telekomunikacyjnymi RŁA,
Roczna wysokość czynszu  za w/w nieruchomości – 700 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. Nieruchomości położone w obrębach Zdory i Pogobie Średnie położone są na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz położone są na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej.
Nieruchomość położona w obrębie Kwik zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr L/634/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1316 z dnia 16 czerwca 2011 r. stanowi teren istniejącej zabudowy usługowej (pensjonaty, agroturystyka).
3. Czynsz za wydzierżawione tereny należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 14 września 2018 r. do dnia 5 października 2018 r.

Data powstania: wtorek, 18 wrz 2018 13:36
Data opublikowania: wtorek, 18 wrz 2018 13:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 paź 2018 10:45
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 491 razy